Статут. Остання редакція

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Садівниче Товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1» (далі – СТ «МСТ «Ясногородка-1» або Товариство) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, членів Товариства для ведення індивідуальної господарчої діяльності з метою задоволення своїх соціальних, та інших потреб. «МСТ «Ясногородка-1» Створене у 1983 році, та здійснює діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішенням київського обласного виконавчого комітету від 27.09.1983 року за номером 487 за рахунок земель Держземзапасу (колишніх земель спецпризначення) Вишгородського району Київської області. Товариство обслуговує 213 садівничих ділянок площею від 4,5 до 6,0 соток.

1.2. СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене і діє на основі добровільності вступу та безперешкодного виходу, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, рівного права голосу під час прийняття рішень, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості, публічності та демократичного контролю за його діяльністю.
1.3. СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене на невизначений термін.
1.4. Статут СТ «МСТ «Ясногородка-1» визначає загальні, правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності товариства, а також права та обов’язки його членів та органів управління.
1.5. СТ «МСТ «Ясногородка-1» здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи, якого набуває з дня реєстрації, керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про кооперацію», іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність неприбуткових організацій, та даним Статутом.
1.6. СТ «МСТ «Ясногородка-1» за типом діяльності відноситься до обслуговуючого кооперативу, є непідприємницьким та неприбутковим товариством, яке не має на меті одержання прибутку.
1.7. СТ «МСТ «Ясногородка-1» як юридична особа, має самостійний баланс, може мати печатку, штампи, бланки зі своєю назвою, символіку інші реквізити, має право відкривати будь-які рахунки в банках.
1.8. СТ «МСТ «Ясногородка-1» не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Товариства.
1.9. СТ «МСТ «Ясногородка-1» не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства.
1.10. Найменування товариства: повне найменування українською мовою: «Садівниче товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1»; скорочене найменування українською мовою – С/Т «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1»;
1.11. Місцезнаходження СТ «МСТ «Ясногородка-1»: Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою діяльності СТ «МСТ «Ясногородка-1» є задоволення та захист законних економічних, соціальних, побутових та інших потреб його членів.
2.2. Для виконання своєї головної мети, задоволення потреб своїх членів, Товариство може здійснювати наступні основні види діяльності:
– організовувати, створювати необхідні умови та сприяти в отриманні членами Товариства електроенергії, інших комунальних та побутових послуг;

 • організовувати та створювати умови, які сприятимуть якісному облаштуванню доріг, шляхів та проїздів;
 • організовувати та створювати умови для комфортного проживання, для організації занять спортом, іншими видами культурного відпочинку та творчих занять;
 • організовувати та надавати членам Товариства громадську підтримку у захисті порушених їхніх законних соціальних, економічних, майнових та будь-яких інших прав;
 • брати участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території, на якій здійснює свою діяльність Товариство, у вирішенні інших питань місцевого значення та в місцевих програмах.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1 Управління Товариством здійснюють:

 • загальні збори (збори уповноважених) членів товариства;
 • правління;

Спостережна рада в Товаристві не створюється.
3.2 Вищим керівним колегіальним органом Товариства є загальні збори (збори уповноважених) членів Товариства.
3.3. СТ «МСТ «Ясногородка-1» складається з п’яти структурних підрозділів без статусу юридичної особи, садівничих товариств: «Вишенька», «Груша», «Здоров’я», «Клен», «Радуга».
3.4. Збори уповноважених членів Товариства можуть скликатись за рішенням правління. Уповноважені члени обираються на зборах товариств «Вишенька», «Груша», «Здоров’я», «Клен», «Радуга». Від п’яти членів товариства – один уповноважений представник. Списки уповноважених членів товариства для участі у зборах затверджує правління Товариства. У разі змін списки уповноважених членів Товариств обновляються 1 раз на рік, та подаються до правління за тиждень перед Загальними Зборами уповноважених членів Товариства.
3.5. Загальні збори членів Товариства правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більш ніж половина його членів, а збори уповноважених членів Товариства – за наявності не менше двох третин уповноважених.
3.6. Загальні збори членів (збори уповноважених) Товариства проводяться за місцем розташування товариства не рідше одного разу на рік.
На вимогу не менше третини членів товариства або ревізійної комісії. Правлінням скликаються позачергові Загальні Збори членів (збори уповноважених членів) Товариства.
3.7. Загальні збори членів (збори уповноважених) Товариства вирішують наступні питання:

 • обирають голову зборів в разі, якщо з будь-яких причин голова правління товариства не бере в них участь;
 • обирають секретаря зборів;
 • встановлюють кількісну чисельність правління Товариства;
 • обирають на три роки правління Товариства або приймають рішення про дострокове припинення повноважень правління Товариства або окремих його членів; до складу правління в обов’язковому порядку обирається не менше ніж по одному представнику від садових товариств: «Груша», «Радуга», «Клен», «Вишенька», «Здоров’я».
 • обирають на три роки голову правління;
 • встановлюють кількісну чисельність ревізійної комісії;
 • обирають на три роки ревізійну комісію, або приймають рішення про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії, або окремих членів ревізійної комісії;
 • затверджують Статут Товариства та внесення до нього змін, його нову редакцію;
 • розглядають скарги на рішення правління Товариства, прийняті не більше ніж за 365 календарних днів до подання скарги.
 • Розглядають питання про прийняття в члени Товариства або припинення членства в Товаристві та приймають остаточне рішення. У випадку не затвердження рішення правління Товариства про прийняття громадянина в члени Товариства, останньому не повертаються всі внесені ним грошові кошти;
 • затверджують рішення правління про прийняття нових членів та припинення членства;
 • розглядають скарги членів Товариства на будь-які рішення правління Товариства, голови правління Товариства і в разі, якщо вони прийняті з перевищенням наданих ним повноважень, або з порушенням чинного законодавства, приймають рішення про їх зміну або скасування;
 • затверджують розмір вступного, членського та цільових внесків;
 • визначають розмір оплати праці голови правління, а також кошторис на утримання органу управління та органу контролю;
 • заслуховують щорічний звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність і роботу та приймають рішення про визнання роботи правління Товариства задовільною або незадовільною; заслуховують річний звіт і кошторис Товариства;
 • заслуховують звіт та затверджують щорічний акт ревізійної комісії й, при необхідності, приймають рішення по результатах ревізії;
 • затверджують основні напрямки роботи та діяльності Товариства, та кошторис на рік;
 • затверджують Правила внутрішнього розпорядку членів Товариства, які є обов’язковими для всіх;
 • приймають рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном;
 • приймають рішення про заснування або вступ до спілок, союзів чи інших об’єднань, обирають своїх представників для участі в їх роботі; наслідком вступу організації як колективного члена в члени спілки, союзів, тощо є автоматичне набуття членства в цих організаціях одночасно кожним членом товариства;
 • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства, затверджують склад ліквідаційної комісії.

3.8. Звітним періодом вважається календарний рік з 1 січня по 31 грудня.
3.9. Трирічний термін обрання виконавчого та контролюючого органів рахується з дати обрання правління товариства і закінчується в останній день місяця третього року від дати обрання і не подовжується в разі переобрання в цей період окремих членів правління або ревізійної комісії.
3.10. Рішення приймається шляхом голосування «за» чи «проти» нього. Рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів товариства про прийняття Статуту, внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 75 відсотків присутніх на зборах, з інших питань приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах. Рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 75 відсотків членів товариства. В загальних зборах (зборах уповноважених) Товариства має право брати участь з правом дорадчого голосу будь який член Товариства, який не був обраним уповноваженим. Рішення може прийматись відкритим або таємним голосуванням. Рішення також можуть прийматись шляхом письмового голосування або з використанням засобів електронного голосування. Правила та порядок такого голосування затверджує правління Товариства.
3.11. Загальні збори членів (збори уповноважених) Товариства приймають рішення. Рішення зборів набирають чинність після підписання протоколу зборів головуючим на зборах та секретарем зборів. У разі відмови когось із них або обох підписати протокол, він набирає чинності після підписання двома членами правління, присутніх на зборах, а у разі і їх відмови підписати протокол, він підписується чотирма членами Товариства (уповноваженими), які були присутні на зборах. Протокол з Рішенням має бути виготовлений впродовж десяти календарних днів. В разі необхідності, рішення зборів оприлюднюються за підписом головуючого та секретаря зборів або інших осіб, які його підписали.
3.12. Чергові загальні збори членів (збори уповноважених) Товариства скликаються правлінням Товариства, про що повідомляються члени Товариства не пізніше ніж за 15 календарних днів до строку їх проведення. В разі не скликання правлінням чергових зборів вони скликаються організаційним комітетом, який створюється ініціативною групою із членів Товариства, за підтримки не менш 1/3 голосів.
Позачергові загальні збори (збори уповноважених) Товариства скликаються правлінням протягом 20 робочих днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням Товариства скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 робочих днів.
3.13. Правління Товариства є виконавчим колегіальним органом, яке очолює голова. Правління здійснює управління Товариством у період між загальними зборами членів (зборами уповноважених) Товариства, забезпечує виконання їх рішень.
3.14. Правління збирається на своє засідання не рідше двох разів на рік і вирішує наступні питання:

 • за пропозицією голови правління обирає з поміж своїх членів заступників, якщо їх не було обрано на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства, секретаря правління;
 • представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
 • укладає угоди між Товариством та іншими особами та організаціями;
 • діє від імені Товариства в межах, передбачених рішеннями загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства;
 • приймає рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства;
 • здійснює контроль за дотриманням членами Товариства статуту, рішень зборів, рішень правління, встановлених правил, порядку та вимог;
 • здійснює контроль за використанням майна Товариства, встановлює обмеження на право укладання договорів головою правління з іншими юридичними особами;
 • приймає рішення про прийняття нових членів в Товариство і встановлює строки і порядок внесення кандидатом у члени Товариства внесків, виконання ним інших вимог;
 • розглядає питання та приймає рішення про припинення членства в Товаристві;
 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень окремих членів правління, членів ревізійної комісії відповідно до вимог даного статуту;
 • затверджує розмір цільових внесків та додаткових платежів для покриття поточних витрат Товариства;
 • затверджує проект кошторису доходів та витрат організації на фінансовий рік та виносить його на затвердження на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства;
 • затверджує проект звіту правління про фінансово-господарську діяльність та виносить його на затвердження на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства;
 • затверджує проекти розміру внесків та виносить їх на затвердження на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства;
 • затверджує перелік питань, проекти документів або пропозицій, які виносяться на розгляд та затвердження на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства;
 • затверджує порядок обрання делегатів або представників, які делегуються для участі в роботі спілок, конференцій, з’їздів, комітетах та інших органах, та їх персональний склад;
 • приймає за пропозицією голови правління рішення про надання права окремим членам правління вчиняти дії від імені організації без довіреності (бути підписантом);
 • вирішує інші питання, які не віднесені до питань, які розглядають виключно загальні збори членів (збори уповноважених) Товариства, а також питання, які можуть бути делеговані правлінню загальними зборами членів (зборами уповноважених) Товариства.

3.15. Правління правомочне вирішувати питання, якщо в засіданні приймає участь більше половини членів правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників засідання. Правління приймає рішення. Рішення правління набирають чинність після підписання протоколу головою правління та секретарем правління, а в разі відсутності посади секретаря – більшістю членів правління, які брали участь в засіданні. Протокол має бути виготовлений впродовж п’яти календарних днів. В разі необхідності, рішення правління оприлюднюється за підписом голови правління та секретаря правління (при наявності).
3.16. В разі необхідності рішення можуть прийматися членами правління з використанням електронних засобів зв’язку або письмового голосування, що відображається в протоколі. Порядок прийняття рішень з використанням електронних засобів зв’язку або шляхом письмового голосування затверджує правління Товариства.
3.17. Повноваження окремого члена правління можуть бути припинені рішенням правління з наступних підстав:

 • згідно поданою ним заявою про звільнення;
 • у зв’язку зі смертю;
 • з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.

3.18. Правління товариства очолює голова правління, який обирається загальними зборами членів (зборами уповноважених) Товариства. Голова правління може виконувати свої обов’язки як на громадських засадах, так і на умовах оплати його праці, або інших умовах, що передбачають компенсацію витрат, які він несе в зв’язку з виконанням свої посадових обов’язків.
3.19. Голова правління має наступні права та повноваження:

 • затверджує штатний розклад органу управління Товариством в межах затвердженого зборами кошторису;
 • здійснює прийняття на роботу та звільнення працівників з роботи;
 • затверджує посадові інструкції та службові обов’язки працівників, секретаря правління, заступників голови правління;
 • без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відносинах з усіма підприємствами, установами, товариствами, організаціями незалежно від форми власності, в органах державної влади, з судовими та правоохоронними органами, спілками, об’єднаннями та громадянами;
 • розпоряджається грошовими коштами та майном Товариства, забезпечує їх належний облік та господарське використання;
 • відкриває та закриває в банках рахунки;
 • підписує договори, угоди, контракти, акти, протоколи та інші господарські документи;
 • без довіреності отримує товарно-матеріальні цінності, майно та грошові кошти;
 • затверджує положення, правила та інші нормативні документи, які регулюють та регламентують фінансово-господарську діяльність організації;
 • видає довіреності на виконання певних повноважень або отримання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів іншим особам;
 • головує на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства;
 • надає пропозиції по кандидатурі для обрання на посаду секретаря правління, заступників голови правління;
 • забезпечує виконання рішень загальних зборів та правління, які не суперечать чинному законодавству;
 • здійснює прийняття та розгляд заяв, скарг, зауважень та пропозицій членів Товариства;
 • щорічно звітує про роботу правління та про фінансово-господарську діяльність Товариства на загальних зборах членів (зборах уповноважених) Товариства;
 • видає накази, розпорядження, повідомлення, приписи та інші розпорядчі документи;
 • виконує інші обов’язки, які не суперечать діючому законодавству, та які йому можуть бути додатково делеговані загальними зборами членів (зборами уповноважених) Товариства або правлінням.

3.20. Голова правління набуває своїх повноважень на наступний день після отримання належним чином оформленого протоколу загальних зборів членів (зборів уповноважених) товариства, на яких він був обраний на посаду, але не пізніше ніж на 10-й календарний день після обрання, не рахуючи день проведення зборів. Про вступ на посаду голова правління видає відповідний наказ.
3.21.Голова правління може бути достроково відкликаний із займаної посади рішенням правління з наступних підстав:

 • згідно з поданою ним заяви про звільнення;
 • у зв’язку зі смертю;
 • в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.

3.22. В разі відкликання голови правління достроково з посади, виконання обов’язків голови правління покладається рішенням правління на його заступника. Правління не пізніше 220 календарних днів організовує проведення позачергових загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства. В разі дострокового відкликання з посади голови правління всі виборні та контролюючі органи Товариства виконують свої повноваження до проведення позачергових загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства.
3.23. Голова правління виконує свої посадові обов’язки протягом всього трирічного строку його обрання. Трирічний строк обрання на посаду голови правління закінчується в останню неділю місяця третього року, в якому спливає термін обрання на посаду. До закінчення цього терміну повинні бути проведені чергові вибори. В разі, якщо з будь яких обставин вибори не були проведені, голова правління вважається тимчасово виконуючим свої обов’язки строком не більше 30 календарних днів. Якщо і впродовж цього строку не відбудуться збори, на яких буде обраний новий голова правління, то його повноваження вважаються припиненими і він не вправі надалі виконувати свої посадові обов’язки. В такому випадку правління призначає тимчасово виконуючим обов’язки голови правління його заступника строком на 30 календарних днів. Правління не пізніше 30 календарних днів організовує проведення позачергових загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

4.1 Членом СТ «МСТ «Ясногородка-1» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території Україні на законних підставах, які досягли 16-річного віку, виявили бажання брати участь в його діяльності.
4.2 Товариство має фіксоване індивідуальне членство, веде облік своїх членів та видає кожному з них посвідчення про членство. Наявність асоційованого членства не передбачена.
4.3 Вступ у члени товариства здійснюється на підставі заяви, поданої ним особисто до правління у встановленому в Товаристві порядку.
Заява про вступ розглядається правлінням впродовж 10 днів. Якщо в цей термін внесені всі вступні платежі, заявник приймається в члени Товариства.
4.4 Рішення правління товариства про прийняття в члени товариства підлягає затвердженню вищим органом управління Товариством. В разі, якщо вищий орган управління товариством не затвердить рішення правління Товариства про прийняття особи в члени Товариства, останньому внесені кошти, не повертаються.
4.5 Член Товариства має право:
– брати участь у роботі та в управлінні справами Товариства, обирати та бути обраним до органів управління або органів контролю;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Товариства, усуненню недоліків в роботі його органів управління та посадових осіб;
 • користуватися майном та послугами у встановленому в Товаристві порядку;
 • отримувати у встановленому порядку від посадових осіб Товариства інформацію з питань його роботи;
 • в разі вступу товариства в інші спілки, об’єднання – бути обраним до складу керівних та контролюючих органів в цих спілках, брати участь в їх роботі;
 • на підставі письмової заяви добровільно вийти із членів Товариства;
 • оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Товариства голови, правління або загальних зборів шляхом подання не пізніше дев’яноста календарних днів з дати прийняття оскаржуваного рішення, здійснення ними дій або бездіяльності, письмової скарги, а саме:
  • а) на дії, бездіяльність або рішення члена Товариства – первинна скарга подається голові правління, який зобов’язаний запропонувати написати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути скаргу та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі незадоволення результатами розгляду скарги – повторна скарга подається до вищого органу управління Товариством, який зобов’язаний розглянути скаргу на своєму найближчому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
  • б) на дії, бездіяльність або рішення голови правління або члена правління – первинна скарга подається до правління Товариства, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена Товариства, який скаржиться, а також осіб дії, бездіяльність або рішення яких оскаржується. В разі незадоволення результатами розгляду скарги – повторна скарга подається до вищого органу управління Товариством, який зобов’язаний розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також осіб, дії, бездіяльність або рішення яких оскаржується;
  • в) на дії, бездіяльність або рішення вищого органу управління Товариства – до суду, відповідно до чинного законодавства.

4.6. Член Товариства має тільки один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
4.7. Член Товариства зобов’язаний:

 • додержуватись Статуту Товариства;
 • бати участь у прийнятті рішень;
 • виконувати рішення органів управління Товариством та органів контролю за діяльністю Товариством;
 • сплачувати всі визначені даним статутом внески;
 • дбайливо ставитись до майна Товариства, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоду майну Товариства або створювати загрозу завдання збитків або шкоди майну Товариства; відшкодовувати у встановлений органами управління термін і у встановленому порядку завдану шкоду майну Товариства;

4.8. Припинення членства у Товаристві відбувається на підставі рішення вищого органу управління товариства або правління Товариства з наступних підстав:

 • за добровільною заявою про вихід із членів Товариства;
 • в разі смерті члена Товариства;
 • в разі набрання законної сили рішення суду про засудження члена Товариства до позбавлення волі;
 • несплати внесків у порядку, визначеному статутом Товариства.

Рішення правління Товариства про припинення членства в Товаристві підлягає затвердженню вищим органом управління Товариства.
4.9. Розгляд питання про порушення, допущені членом Товариства, які можуть мати за собою наслідки у вигляді винесення рішення про припинення членства, повинен відбуватися із обов’язковим запрошенням такої особи на засідання органу, який планує розгляд такого питання. Про розгляд питання, дату, час і місце засідання органу, який його буде розглядати, член Товариства має бути попереджений за десять календарних днів рекомендованим листом за вказаною ним у заяві про вступ до членів Товариства, адресою. Неявка члена Товариства на засідання без поважних причин не є підставою для зняття з розгляду питання про припинення членства. При наявності поважних причин (хвороба, виїзд за межі міста тощо) розгляд питання, за заявою такої особи переноситься на інший термін.
4.10. В разі припинення членства у Товаристві раніше внесені кошти або майно, а також будь яка частка майна товариства, поверненню не підлягають.

5. МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Джерелами формування майна Товариства є:

 • вступні, членські та цільові внески його членів;
 • майно, добровільно передане Товариству його членами;
 • грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законом.

Внесення паїв, додаткових паїв не встановлюється. Пайовий фонд, неподільний, резервний фонди не створюються.
Спеціальні фонди створюються за потреби для забезпечення статутної діяльності і використовуються за рішенням загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства.
5.2. Розмір і порядок сплати внесків членами Товариства та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати встановлюються рішенням загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства.
5.3. Все майно є власністю Товариства, використовується виключно для задоволення потреб членів Товариства та в їх інтересах і не може бути розділено на частини або виділене в індивідуальне володіння чи приватизоване. В Товаристві заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.4. Кошти та інше майно товариства у разі його ліквідації, не перерозподіляється між його членами, а передаються одній або кільком неприбутковим Товариствам відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність даного виду Товариств.
5.5. В разі припинення членства в Товаристві жодні кошти або майно члену Товариства який вибув, не повертаються і жодним чином не відчужуються на його користь, а залишаються у власності Товариства.
5.6. Володіння, користування та розпорядження майном Товариства здійснюють органи управління Товариства відповідно до їх компетенції, визначеної даним статутом.
5.7. Товариство зобов’язане вести бухгалтерський, податковий та статистичний облік, подавати податкову, фінансову та статистичну звітність, зареєструватись в податкових органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. РЕВІЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

6.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією у встановлені ними строки в межах їх компетенції.
6.2. Громадський контроль, виключно за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснює ревізійна комісія. Чисельність та склад ревізійної комісії визначають загальні збори членів (збори уповноважених) Товариства.
6.3. Ревізійна комісія обирається на строк повноважень правління.
6.4. Ревізійна комісія може обирати на своєму засіданні, яке відбувається в присутності голови правління або одного із членів правління, голову ревізійної комісії.
6.5. Ревізійна комісія після закінчення календарного року перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства та складає висновок за такою перевіркою у вигляді відповідного акту.
6.6. Результати ревізії доповідаються на загальних зборах членів (зборах уповноважених) товариства, акт ревізії підлягає затвердженню зборами.
6.7. Позапланова ревізія проводиться за рішенням загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства, на вимогу голови правління, на вимогу не менше 20 відсотків членів товариства.
6.8. Член ревізійної комісії або її голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням правління з наступних підстав:

 • згідно з поданою ним заяви про звільнення з посади;
 • у зв’язку зі смертю;
 • у зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

7.1. В товаристві не створюються та не здійснюють свою діяльність відокремлені підрозділи.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

8.1. Внесення змін, доповнень або викладення чинного статуту в новій редакції проводиться та затверджується за рішенням загальних зборів членів (зборів уповноважених) Товариства. Вони набувають чинності після їх реєстрації у встановленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТІ ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням не менше ніж 75 відсотків голосів учасників загальних зборів членів Товариства або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
9.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділу, перетворення) товариства відбуваються у порядку, визначеному законодавством. У разі реорганізації права та обов’язки Товариства переходять до його правонаступників.
9.3. Ліквідація Товариства здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію у порядку, встановленому законом.
9.4. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Голова ШУЛЬГА Лідія Олексіївна
Секретар ПРОКОФ’ЄВА Ірина Євгенівна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *